Vidar Kleppes blogg

august 4th, 2008

Folkebiblioteket må styrkes

av    Lagret under: bibliotek, demokratene, kleppe, kristiansand, politikk, vidar          

Det er med bekymring  vi opplever at den offentlige bibliotektjenesten blir svekket  av de bevilgende myndigheter. Dette  i en tid da behov for fremgang og utvikling i samfunnet er grunnleggende menneskelige verdier. Disse mål  kan best oppnås dersom godt opplyste mennesker er  i stand til å utøve sine demokratiske rettigheter og delta aktivt i samfunnslivet. En tilfredsstillende utdanning og fri og ubegrenset tilgang til kunnskap, tenkning, kultur og informasjon er forutsetninger for en konstruktiv deltakelse og for demokratiets utvikling. Folkebiblioteket som er innfallsporten til kunnskap, utgjør et grunnleggende vilkår for livslang læring, evne til å treffe egne beslutninger og kulturell utvikling for den enkelte og ulike grupper i lokalsamfunnet.

Demokratene mener derfor at Folkebiblioteket  ikke må  svekkes. Fortsatt må denne institusjonen ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Fagpersonell (bibliotekarer)  må utgjøre stammen  av de ansatte ved de ulike  bibliotekene.

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

januar 15th, 2008

Oppreisning til krigsbarna

av    Lagret under: barnevernsbarn, krigsbarn, kristiansand          
Barn av tyske fedre og norske mødre ble etter krigen utsatt for hevn fra samfunnet. Barna måtte unngjelde for forbrytelser som de ikke hadde noe som helst ansvar for. Demokratene ønsker at denne gruppen nå skal gis oppreisning etter samme prinsipper som de oppreisningene barnevernsbarna har fått.  Ettersom staten ikke har villet ta ansvaret, har jeg tatt saken opp i Kristiansand bystyre. (Nestleder i Demokratene Svein-Otto Nilsen har fremmet et tilsvarende forslag i Trondheim.)
Følgende interpellasjon (spørsmål) ble derfor stilt til ordføreren 15. januar, 2008:  
Kristiansand bystyre har vedtatt en egen ordning for økonomisk oppreisning til tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i barnehjem, skolehjem eller fosterhjem.
Med denne ordningen ønsker Kristiansand kommune å ta et moralsk ansvar for urett som er begått.
En annen gruppe som trenger oppreisning i dette samfunnet er krigsbarna.
Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har avvist saken som 158 krigsbarn hadde anlagt mot den norske stat. Krigsbarna gikk til Strasbourg etter at norske domstoler hadde slått fast at sakene deres er foreldet. De fikk legge frem saken sin for de 17 dommerne i det såkalte Storkammeret ved Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men nådde ikke frem med sine krav.
Krigsbarna mente de hadde krav på erstatning av staten for behandlingen de fikk etter krigen som barn av tyske fedre og norske mødre. I utgangspunktet burde staten måtte ta ansvaret for årevis med fysisk og psykisk mishandling.
Dommerne beskriver historiene de er blitt fortalt av krigsbarna som opprivende med sosial utestengning, fysisk og psykisk misbruk, mangelfull skolegang og feilplassering i psykiatriske institusjoner.
Stortinget har vedtatt at krigsbarn kan få billighetserstatning på inntil 20 000 kroner. Dersom det foreligger dokumentasjon på alvorlig skade som følge av bl.a mobbing vil erstatningene kunne bli større.
Disse beløpene er således svært langt fra oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn  med et maksbeløp på 725 000 kroner og minimumsbeløp på 200 000 kroner. En del av krigsbarna vil være blant de som kan søke om oppreisningsordningen for barnevernsbarn, men det store flertall av krigsbarn faller utenfor denne ordningen
Selv om det i utgangspunktet er staten som har det moralske ansvaret over den behandling krigsbarna fikk, så har også den enkelte kommune et ansvar. Bystyret bør derfor se på muligheten til å foreta en granskning av situasjonen for krigsbarna som er oppvokst i Kristiansand. Granskningsutvalget skal forsøke å få kartlagt om krigsbarna i Kristiansandsområdet har vært utsatt for mobbing, sosial utestengning, fysisk og psykisk misbruk, vanskjøtsel og mangelfull skolegang. Utvalget skal ikke vurdere en eventuell erstatning, men dets arbeid og rapport kan danne grunnlaget for en eventuell senere kommunal erstatning.
Målet med denne granskningen er å se på muligheten til å finne en erstatningsordning som kan gi krigsbarna en økonomisk oppreisning, og hvor Kristiansand kommune ser det moralske ansvaret som staten har fraskrevet seg. Erstatningen for barnevernsbarn er i dag en ordning som eksisterer i de fleste større byene i landet.
Det er et håp at en eventuell erstatning til krigsbarna i Kristiansand også kan gi en tilsvarende ordning i de samme byene.
Er ordføreren enig med Demokratene i at dette viktige arbeidet snarest må settes i gang ovenfor krigsbarna?     

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00